NIHON DENJI SOKKI CO.,LTD.
JAPANESE@>>

PRODUCT LIST

MAGNETIZER

DEMAGNETIZER

MAGNETIC
PARTICLE EQUIPMENT

MAGNETIC
MEASURING
INSTRUMENTS

MAGNETIC PARTICLE
ACCESSORIES

MAGNETIC APPLIED PRODUCT
MAGNETIC ALIGNMENT EQUIPMENT

COMPANY
MAGNETIC PARTICLE LIQUID CHECKER
ŠvŠv
For Magnetic Particle Liquid Check

@Magnetic particle liquid checker S-2 series is a test bar which can directly check the quality of magnetic particle liquid immediately.

@Magnetic particle liquid checker S-2A type has a sensor at the head of straight test bar.

@Magnetic particle liquid checker S-2B type can bend the sensor head 90‹. It is useful to observe the magnetic particle pattern under black light.

STRUCTURE
The sensor of S-2 series makes 15?ƒ³ false defect at the center of 25?ƒ³ magnetic material. Inside of the sensor is magnetized to make circular false defect. It's material have strong resistance and structure to shut off magnetic circuit to avoid magnetical effect from outside.
SIZE
MODEL Total Length Axis diameter Weight Feature
S-2A 321? 20?ƒ³ 340‚‡ Straight type
False defect@15?ƒ³
S-2B 321? 20?ƒ³ 380‚‡ Straight and head 90‹bending@dual
False defect@15?ƒ³


BACK>>
@@@@ŠvŠv@@@@@@@@@@@@@
PRODUCT@COMPANY@CONTACT@FAQ@HOME