NIHON DENJI SOKKI CO.,LTD.
JAPANESE@>>

PRODUCT LIST

MAGNETIZER

DEMAGNETIZER

MAGNETIC
PARTICLE EQUIPMENT

MAGNETIC
MEASURING
INSTRUMENTS

MAGNETIC PARTICLE
ACCESSORIES

MAGNETIC APPLIED PRODUCT
MAGNETIC ALIGNMENT EQUIPMENT

COMPANY
MAGNETIC PARTICLE EQUIPMENT

Magnetic Particle Flaw Detector System
œ Standard model œ Popular model
œ Practical model œ Multi-magnitization model
œ Wet holizontal model œ


Magnetizing Power Supply Unit
œ NQ series@iStandard model/Popularized model/Plot standard model)
œ HF series


Magnetic Particle Accessories
œ Black light œ Standard magnet
œ Ultraviolet meter œ Magnetic particle ink density tester
œ Sedimentation meter œ Fluorescent magnetic particles
œ Magnetic particle liquid checker œ Current Eflux test bar
œ Auxiliary-magnetizing coil œ Large plotEPlot contact plate


Full Automatic Magnetic Particle Flaw Inspection System


BACK

ŽΠ‰ˆ@‰οŽΠ‰ˆŠvŠv@@@@@@@@@@@@@@@@@ŠvŠv@@@@@@@@@@@@@@
PRODUCT@COMPANY@CONTACT@FAQ@HOME