NIHON DENJI SOKKI CO.,LTD.
JAPANESE@>>

PRODUCT LIST

MAGNETIZER

DEMAGNETIZER

MAGNETIC
PARTICLE EQUIPMENT

MAGNETIC
MEASURING
INSTRUMENTS

MAGNETIC PARTICLE
ACCESSORIES

MAGNETIC APPLIED PRODUCT
MAGNETIC ALIGNMENT EQUIPMENT

COMPANY
MAGNETIC PARTICLE TESTING ACCESSORIES


BLACK LIGHT
œ D-10B-?@ 70W Portable
œ PS-135@35W Gas discharge tube
STANDARD MAGNET
œ .ST-1
œ ST-2.


ULTRAVIOLET CHECKER
œ For magnetic particle testing
œ
MANETIC. PARTICLE LIQUID CHECKER
œ For quality check of magnetic particle liquid!
œ


SEDIMENTATION TUBE WITH STAND
œ
œ
FLOURESCENT MAGNETIC PARTICLES and DISPERSE AGENT
œ


TEST BAR
œ
œ
AUXILIARY MAGNETIZING COIL
œ
œ


LARGE PROD
PROD CONTACT or PLATE
œ Prod
œ
SEDIMENTATION METER


BACK>>
@@@@ŠvŠv@@@@@@@@@@@@@@
PRODUCT@COMPANY@CONTACT@FAQ@HOME