NIHON DENJI SOKKI CO.,LTD.
JAPANESE@>>

PRODUCT LIST

MAGNETIZER

DEMAGNETIZER

MAGNETIC
PARTICLE EQUIPMENT

MAGNETIC
MEASURING
INSTRUMENTS

MAGNETIC PARTICLE
ACCESSORIES

MAGNETIC APPLIED PRODUCT
MAGNETIC ALIGNMENT EQUIPMENT

COMPANY
PROTON GAUSS METER
@@@
@Proton gauss meter can calibrate hall probe precisely as NMR( Nuclear Magnetic resonance) is applied to make high accuracy measuring of magnetic field possible.
USE
Measurement of standard magnetic field.
Calibration of electromagnet
Calibration of hall probe type gauss/tesla meter.
Calibration of search coil
Feature
Stable and high accurate calibration for hall probe is possible by easy operating auto contorol mode.
Capable to confirm waveform of NMR signal by connecting osilloscope.
Due to small size, portable and saving space.
Specification
Magnetic field generate range
0`0.86TESLA
Magnetic pole span 8‚‚
Tip diameter of magnetic sole edge 50‚‚
Range of magnetic field calibration 0.1`0.86TESLA
Accuracy of magnetic field calibration }1‚@TESLA
Unifromity of electromagnet magnetic field. 1X10-4/‚ƒ‚
Measuring accuracy 2ƒΚT
Measuring display 6column@999.999‚T
measuring range 3range
Power source AC100V@50/60Hz
External dimensions Main body:100‚˜250‚˜300i‚‚j Magnet field generate areaF230‚˜200‚˜320i‚‚j
Weight Main bodyF4‚‹‚‡@@@@@@@@@@Magnet field generate areaF26‚‹‚‡@@

Šv@@@@@@@@@@

BACK>>
@@@@ŠvŠv@@@@@@@@@@@@@@
PRODUCT@COMPANY@CONTACT@FAQ@HOME


@@@