NIHON DENJI SOKKI CO.,LTD.
JAPANESE@>>

PRODUCT LIST

MAGNETIZER

DEMAGNETIZER

MAGNETIC
PARTICLE EQUIPMENT

MAGNETIC
MEASURING
INSTRUMENTS

MAGNETIC PARTICLE
ACCESSORIES

MAGNETIC APPLIED PRODUCT
MAGNETIC ALIGNMENT EQUIPMENT

COMPANY
AC DISTANCE ATTENUATION TYPE DEMAGNETIZER

AIR CORE COIL TYPE DEMAGNETIZER

Coil type demagnetizer

Coil type magnetizer is a kind of alternating current air core coil. When magnetizing current is running into the coil, AC magnetic field is generated inside the air core.
If you put in and out the magnetized work into the magnetic field , the regular magnetic aligned work is vibrated and magnetic domain becomes differential direction then the work is demagnetized.

Inner Diametor
Power input Demagnetizing Weight
‚k‚n|‚P‚O‚O 100WX100W~200D
AC200V 1ƒΣ 20‚` Approx.9500AT 38kg
‚k‚n|‚Q‚O‚O 200WX200W~200D AC200V 1ƒΣ 30‚` Approx.8500AT 45kg
‚k‚n|‚R‚O‚O 300WX300W~200D AC200V 1ƒΣ 45‚` Approx.8000AT 55kg
‚k‚n|‚S‚O‚O 400WX400W~200D AC200V 1ƒΣ 60‚` Approx.7500AT 65kg
‚k‚n|‚T‚O‚O 500WX500W~200D AC200V 1ƒΣ 70‚` Approx.7000AT 75kg
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

FLAT TYPE DEMAGNETYZER
‚k‚n|‚P‚O ‚k‚n|‚Q‚O ‚k‚n|‚R‚O

Effective area(m/m) Power input source
Demagnetizing force
Weight
‚k‚n|‚P‚O 100~130 AC200V 1ƒΣ 6‚` AC 1800AT 22kg
‚k‚n|‚Q‚O 150~160 AC200V 1ƒΣ 20‚` AC 4200AT 45kg
‚k‚n|‚R‚O 200~200 AC200V 3ƒΣ 15‚` AC 8300AT 55kgEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

MOUNTING EXAMPLE

Chute type

The chute type system demagnetizes work while slide down inside stainless made chuter by own weight . Then the demagnetized work is received by the pallet at the exit of chuter or transfered@to the next process by conveyor.
There is energy-saving system that start magnetizing after "work in" was checked by photo sensor switch at located chuter( Light curtain),


Roller Conveyor type

Large casting product or casing parts are demagnetized while they are loading on roller.
There are free roller system and driving roller system.
Belt conveyor type

This is a system that conveyor pass through the center of core type demagnetizer. The material of conveyor is suitable such as rubber belt or SUS net etc. and to be decided based upon the shape or weight of work to be demagnetized work.
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

BACK>>
@@@@ŠvŠv@@@@@@@@@@@@@@
PRODUCT@COMPANY@CONTACT@FAQ@HOME