NIHON DENJI SOKKI CO.,LTD.
JAPANESE@>>

PRODUCT LIST

MAGNETIZER

DEMAGNETIZER

MAGNETIC
PARTICLE EQUIPMENT

MAGNETIC
MEASURING
INSTRUMENTS

MAGNETIC PARTICLE
ACCESSORIES

MAGNETIC APPLIED PRODUCT
MAGNETIC ALIGNMENT EQUIPMENT

COMPANY
DC POLE REVERSING ATTENUATION TYPE DEMAGNETIZER

DC POLE REVERSING TYPE DEMAGNETIZER
‚l‚n‚c‚d‚k@‚k‚e reverse

‚k‚e|‚P‚T‚O‚O
This apparatus is applied to demagnetize the binded long material like wire rod or bar steel.

POWERSOURCE AC200V 1ƒΣ100A
Demagnetizing current 1500`0A
iSingle-phase half wave)j
Demagnetizing
Duration
about 15`120 seconds
Dimension W700~H1100~D700


EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
DC POLE REVERSING TYPE DEMAGNETIZER
‚l‚n‚c‚d‚k@‚k‚e series

‚k‚e|‚Q‚O‚l

 Demagnetizing force of this apparatus is stronger than above LF-1500 twice.
 This apparatus is used when residual magnetism is strong or section of material is large.

POWER SOURC AC200V 1ƒΣ100A
Demagnetizing current 2000`0A
iSingle-phase full wavej
Demagnetizing
Duration
about 30`120 seconds
Dimension W700~H1500~D800EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

AC-DC DUAL DEMAGNETIZER
‚l‚n‚c‚d‚k@‚k‚e|‚T‚O


 This portable type apparatus can demagnetize any working field by combination of demagnetizing coil and yoke.
 Because AC-DC demagnetizing function is built-in ,this apparatus can demagnetize any kind of material,
 Beacause of current attenuation , it saves current consumption.
POWER INPUT AC200V 50/60Hz 1ƒΣ60A
OUTPUT CURRENT DC 100A`0
AC100A`0
MAGNETIZING
DURATION
DC 10`30 seconds
AC 3`6 seconds
DIMENSION W200~D400~H280
WEIGHT about 15kg

BACK>>
@@@@ŠvŠv@@@@@@@@@@@@@@
PRODUCT@COMPANY@CONTACT@FAQ@HOME