NIHON DENJI SOKKI CO.,LTD.
JAPANESE@>>

PRODUCT LIST

MAGNETIZER

DEMAGNETIZER

MAGNETIC
PARTICLE EQUIPMENT

MAGNETIC
MEASURING
INSTRUMENTS

MAGNETIC PARTICLE
ACCESSORIES

MAGNETIC APPLIED PRODUCT
MAGNETIC ALIGNMENT EQUIPMENT

COMPANY
INVERTER TYPE DEMAGNETIZER

INVERTER TYPE DEMAGNETIZER
‚l‚n‚c‚d‚k@‚k‚w|‚P‚Q‚O‚O

 It can demagnetize while high-speed running, 100`120m^minites.
 Because of DC demagnetizing, effect of demagnetizing reachs inside the work.
 By fitting magnetic comparator, demagnetizing condition is judged immediately.

POWER SOURCE AC200V 50/60Hz 1ƒΣ100A
DEMAGNETIZING CURRENT 0`50A
FREQUENCY 3`40Hz
CURRENT DISPLAY Degital Panel Meter(HF-2)
NS BALANCE }50“ Setting
DIMENSION W600~D700~H1360
WEIGHT –ρ100kg


@@@@@@@@@@@@@

BACK>>
@@@@ŠvŠv@@@@@@@@@@@@@
PRODUCT@COMPANY@CONTACT@FAQ@HOME